Гордана Гас

Преведувачко биро за: германски, српски,
македонски, хрватски и босански јазик

Професор по германски јазик и литература (Универзитет во Белград)

Јавен и постојан судски толкувач и преведувач за српски, за хрватски и за босански јазик при Виши суд Минхен I

Постојан судски толкувач и овластен судски преведувач за македонски јазик при Виши суд Франкфурт на Мајна

Член на Сојузното здружение на толкувачи и преведувачи (BDÜ) и член на Друштвото на постојани судски толкувачи и преведувачи во Баварија (VbDÜ)
Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung