Gordana Gass

Zyra e përkthimit për gjuhët gjermane, serbe,
kroate, boshnjake dhe maqedonase

E diplomuar në universitetin e Beogradit për mësimdhënie të gjuhës dhe letërsisë gjemane

Përkthyese e betuar dhe e autorizuar (me provim shtetëror) për gjuhët serbe, kroate dhe boshnjake (me licencën e Gjykatës së Qarkut München I)

Përkthyese e betuar dhe e autorizuar për gjuhën maqedonase (me licencën e Gjykatës së Qarkut Frankfurt)

Anëtare e Shoqatës Federale të Përkthyesve (BDÜ), si dhe anëtare e Shoqatës së Përkthyesve të betuar dhe të autorizuar në Bavari (VbDÜ)
Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung